survive

يَبْقى حَيّا بَعْد كارِثَه، يَنْجويَحْيَايَعيشُ بَعْدَpřežítoverleveüberlebenεπιβιώνωsobrevivirjäädä eloonsurvivrepreživjetiéletben maradtúléllifa e-nlifa/komast afsopravviveresopravvivere aselezione naturalesopportaresoprav-生き残る살아남다išlikęs gyvasišlikęs gyvas žmogusišlikimas gyvampergyventidzīvot ilgāk nekāizdzīvotpārdzīvotdoorstaanoverlevenleveoverlevevære gjenlevendeprzetrwaćsobreviverвыживатьвыжитьpreživetiöverlevaมีชีวิตรอด-den daha uzun yaşamakhayatta kalmahayatta/sağ kalmaksống sót存活幸存挺过比…活得长活下来survive[səˈvaɪv]survive[sərˈvaɪv]vi(= continue to live) [person, species] → survivre(= continue to exist) [institution, company] → survivre; [custom, belief] → survivrevt[+ accident, crash, illness, attack, bad experience] → survivre à(= live longer than)…

يَبْقى حَيّا بَعْد كارِثَه، يَنْجويَحْيَايَعيشُ بَعْدَ

přežít

overleve

überleben

επιβιώνω

sobrevivir

jäädä eloon

survivre

preživjeti

életben maradtúlél

lifa e-nlifa/komast af

sopravviveresopravvivere aselezione naturalesopportaresoprav-

生き残る

살아남다

išlikęs gyvasišlikęs gyvas žmogusišlikimas gyvampergyventi

dzīvot ilgāk nekāizdzīvotpārdzīvot

doorstaanoverleven

leveoverlevevære gjenlevende

przetrwać

sobreviver

выживатьвыжить

preživeti

överleva

มีชีวิตรอด

-den daha uzun yaşamakhayatta kalmahayatta/sağ kalmak

sống sót

存活幸存挺过比…活得长活下来

survive

[səˈvaɪv]

survive

[sərˈvaɪv]vi

(= continue to live) [person, species] → survivre

(= continue to exist) [institution, company] → survivre; [custom, belief] → survivre

vt

[+ accident, crash, illness, attack, bad experience] → survivre à

(= live longer than) [+ person] → survivre à

survive

vi (person, animal etc) → überleben, am Leben bleiben; (in job) → sich halten (können); (house, treasures, book, play) → erhalten bleiben; (custom, religion) → weiterleben, fortbestehen; only five copies survive or have survived → nur fünf Exemplare sind erhalten; will this play survive despite the critics? → wird sich das Stück trotz der Kritiken halten?; you’ll survive (iro) → das wirst du schon überleben!; he survived to tell the tale → er hat als Zeuge überlebt; (hum) → er hat es überlebt (hum)

vt → überleben; experience, accident also → (lebend) überstehen; (house, objects) fire, flood → überstehen; (inf) heat, boredom etc → aushalten; to survive the ages → die Jahrhunderte überdauern; he was survived by his wife → seine Frau überlebte ihn

survive

(səˈvaiv) verb

1. to remain alive in spite of (a disaster etc). Few birds managed to survive the bad winter; He didn’t survive long after the accident. oorleef يَبْقى حَيّا بَعْد كارِثَه، يَنْجو оцелявам sobreviver přežít überleben overleve επιβιώνωsobrevivir ellu jääma زنده ماندن jäädä henkiin survivre לִשׂרוֹד, לְהִינָצֵל जीवित रहना, बना रहना preživjeti, preturiti (što) életben marad tetap hidup lifa/komast af sopravvivere 生き残る 생존하다 išgyventi izdzīvot hidup overlevenoverleve, leveprzeżyć, przetrwać ژوندی پاتی کیدل sobreviver a supravieţui выжить; остаться в живых prežiť preživeti preživeti överleva รอดตาย hayatta/sağ kalmak 活下來,倖免於 пережити; витримати زندہ بچ رہنا sống qua được 活下来,幸存,挺过

2. to live longer than. He died in 1940 but his wife survived him by another twenty years; He is survived by his wife and two sons. oorleef يَعيشُ بَعْدَ надживявам sobreviver přežít überleben overleve ζω μετά το θάνατο άλλων sobrevivir elama kauem kui, üle elama بيشتر عمر كردن elää kauemmin survivre לְהַמשִיך לִחיוֹת אַחֲרֵי की मृत्यु के बाद जीवित रहना nadživjeti túlél (vmit, vkit) hidup lebih lama lifa e-n sopravvivere ~より長生きする 존속하다 pergyventi pārdzīvot (kādu); dzīvot ilgāk nekā hidup lebih lama overlevenoverleve, være gjenlevendeprzeżyć ډیرعمر کول sobreviver a supra­vieţui пережить prežiť preživeti nadživeti överleva มีชีวิตสืบต่อ …-den daha uzun yaşamak 比…活得長 лишитися живим; пережити زیادہ دن تک زندہ رہنا sống lâu hơn 比…活得长

surˈvival noun

the state of surviving. the problem of survival in sub-zero temperatures; (also adjective) survival equipment. oorlewing البَقاء حَيّا، نَجاة оцеляване sobrevivência (pro) přežití das Überleben, Überlebens-… overlevelse; overlevelses- επιβίωσηsupervivencia ellujäämine, pääste- بقا eloonjääminen survieהישרדות मृत्यु से बच जाना preživljenje, opstanak túlélés kelangsungan hidup það að komast af sopravvivenza 生き残り 생존 išgyvenimas, išlikimas gyvam avārijas komplekts hidup overlevingoverlevelse; overlevelses-przetrwanie بقا sobrevivência de menţinere în viaţă) выживание prežitie; na prežitie preživetje opstanak överlevnad การอยู่รอด hayatta kalma, yaşama 倖存 виживання; доживання بقا، زندگی sự sống sót, sự tồn tại 幸存

surˈviving adjective

remaining alive. She has no surviving relatives. lewend على قَيْد الحَياه، حي، ما زال حَيّا жив sobrevivente dosud žijící überlebend efterlevende επιζών, εν ζωή superviviente elusolev زنده ماندن elossa oleva survivantהישרדות अवशिष्ट, उत्तरजीवी živi, preživjeli életben maradt masih hidup eftirlifandi sopravvissuto 生き残りの 생존해 있는 išlikęs gyvas dzīvs palicis yang masih hidup overlevendgjenlevende; overlevende pozostały przy życiu ژوندی پاتی کیدل sobrevivente în viaţă оставшийся в живых doteraz žijúci živeč živ över-, efterlevande ซึ่งรอดชีวิต hayatta olan/kalan 倖存的 живий زندہ بچا ہوا، باقی vẫn còn sống 幸存的

surˈvivor noun

a person who survives a disaster etc. There were no survivors of the air crash. oorlewer ناجٍ، باقٍ حَيّا оцелял sobrevivente kdo přežil der/die Überlebende (en) overlevende επιζώνsuperviviente ellujäänu كسيكه خطر مرگ از سر گذرانده eloonjäänyt survivant/-ante ניצול उत्तर जीवित, उत्तरजीवी onaj koji je preživio, koji se spasio túlélő orang yang selamat e-r sem kemst lífs af sopravvissuto, superstite 生き残り 생존자 išlikęs gyvas žmogus dzīvs palicis cilvēks yang terselamat overlevendeoverlevende (człowiek) pozostały przy życiu هغه چا چی د مرګ خطر تیر کړیدی sobrevivente supravieţuitor оставшийся в живых; уцелевший kto prežil; pozostalý preživela oseba preživeli överlevande ผู้ที่อยู่รอด sağ kalan/kurtulan kimse 倖存者 людина, що вціліла بچ رہنے والا người sống sót 幸存者

survive

→ يَحْيَا přežít overleve überleben επιβιώνω sobrevivir jäädä eloon survivre preživjeti sopravvivere 生き残る 살아남다 overleven overleve przetrwać sobreviver выживать överleva มีชีวิตรอด hayatta kalma sống sót 存活

survive

vt. sobrevivir.

survive

vt, vi sobrevivir

For more info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *